Honore de Balzac Quote

I do not regard a broker as a member of the human race. - Honore de Balzac

I do not regard a broker as a member of the human race.

Honore de Balzac

Similar Quotes to Explore