Akira Kurosawa Quote

Man is a genius when he is dreaming. - Akira Kurosawa

Man is a genius when he is dreaming.

Akira Kurosawa

Similar Quotes to Explore