Elia Kazan Quote

I was not a collective person or a bohemian; I was an elitist. - Elia Kazan

I was not a collective person or a bohemian; I was an elitist.

Elia Kazan

Similar Quotes to Explore